Neuster Eintrag: Nitra Dog Show ... vom: 25.01.2020